ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opracowania strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki VISSAVI

środa, 14th październik 2020

VISSAVI Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na opracowanie strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki VISSAVI w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe ZAPYTANIE OFERTOWE
Formularz ofertowy –  Załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie – Załącznik nr 3

pytania i odpowiedzi