REGULAMIN

KART PODARUNKOWYCH VISSAVI

I. Regulamin programu

 • Dysponentem Kart podarunkowych, jest firma Vissavi sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Technologicznej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052966, NIP: 813-32-44-202, zwana dalej „Wydawcą”. 

 • Niniejszy Regulamin stanowi podstawowe działania Kart podarunkowych oraz określa prawa  i obowiązki Odbiorcy Kart, zwanego w dalszej części „Nabywcą”. 

 • Treść Regulaminu oraz każda zmiana  Regulaminu  jest udostępniana w siedzibie Organizatora Programu oraz na stronie internetowej www.vissavi.pl.

 • Karty udostępnione są do sprzedaży w sklepach firmowych Vissavi na terenie całej Polski.

 • Lista sklepów firmowych, w których prowadzona jest dystrybucja Kart:

Kraków  BONARKA, ul. Kamieńskiego 11

Kraków  GALERIA BRONOWICE,  ul. Stawowa 61

Kraków SERENADA, ul. Bora Komorowskiego 41

Poznań  POZNAŃ CITY CENTER,  ul. Matyi 2

Rzeszów  MILLENIUM HALL,  ul. Kopisto 1

Rzeszów  PLAZA,  ul. Rejtana 65

Rzeszów  GALERIA RZESZÓW, ul. Piłsudskiego 44

Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA, ul. Światowida 17

Wrocław MAGNOLIA PARK, ul. Legnicka 58

Zielona Góra  METEOR, ul. Kasprowicza 2

Sklep online, www.vissavi.pl

II. Warunki ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej Vissavi, zwanej dalej „Kartą”

 • Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Vissavi, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji w sklepach firmowych Wydawcy. Przekazanie Nabywcy Karty może być dokonane wyłącznie w sklepach firmowych Wydawcy. Otrzymanie Kart podarunkowych Vissavi nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty.

 • W przypadku skorzystania przez klienta z przyznanego przez Wydawcę uprawnienia do zwrotu pełnowartościowego produktu zakupionego w Sklepie, Wydawca, po spełnieniu przez Nabywcę, warunków, od których uzależnione jest to uprawnienie, przekaże Nabywcy Kartę (lub Karty) Podarunkową Vissavi o wartości nominalnej równej cenie po jakiej zwracany produkt został zakupiony.

 • Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej Vissavi otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż 2 500 zł. Wartość nominalna Karty otrzymywanej lub doładowywanej w wyniku realizacji uprawnienia do zwrotu pełnowartościowego produktu zakupionego w sklepie firmowym Vissavi uzależniona będzie od ceny po jakiej produkt ten został zakupiony.

 • Karta Podarunkowa Vissavi nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Dotyczy to także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej Vissavi po jej przekazaniu Nabywcy.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Vissavi

 • Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem, aktywne.

 • Realizacja Karty Podarunkowej Vissavi polega na nabyciu przez Użytkownika towarów w sklepach Wydawcy w zamian za płatność dokonaną Kartą.

 • Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem towarów, wartość nominalna Karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane towary. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty.

 • W sytuacji, gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.

 • Użytkownik może posługiwać się Kartą wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty lub do upływu terminu ważności Karty.

 • Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w przypadku:

- upływu terminu jej ważności

- uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych

- braku technicznej możliwości jej realizacji (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. c Wydawca zrealizuje Kartę niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie.

- gdy Karta jest nieaktywna lub zablokowana.

IV. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Kart Podarunkowych Vissavi

 • Aktywacja Karty Podarunkowej Vissavi następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę

 • Karta jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełnienia wartości nominalnej Karty, okres ważności i aktywności Karty ulega przedłużeniu i wynosi 12 miesięcy od dnia jej uzupełnienia.

 • Wartość nominalna Karty może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika na rzecz Wydawcy, z tym zastrzeżeniem, że minimalna jednorazowa wartość nominalna o jaką może zostać uzupełniona Karta nie może być niższa niż 1 zł, oraz z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 2 500 zł. Uzupełnienia wartości nominalnej Karty można dokonać bezpośrednio w sklepie.

 • Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Podarunkowej Vissavi jest paragon fiskalny.

V. Rozliczenia i reklamacje Kart Podarunkowych Vissavi

 • Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej Vissavi otrzymuje od Wydawcy paragon fiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty.

 • Użytkownik ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w sklepie Wydawcy.

 • Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty w sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

 • Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w sklepach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy 35-213 Rzeszów, ul. Technologiczn 46, z dopiskiem "Karta Podarunkowa - reklamacja".

 • Reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

 • Karta podarunkowa pozostaje własnością Vissavi sp. z o.o. w związku z czym po jej wykorzystaniu karta zostaje zwrócona Wydawcy.

VI. Zwrot Karty Podarunkowej

 • Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi.

VII. Postanowienia końcowe

 • Nabywca przed otrzymaniem Karty Podarunkowej Vissavi poinformowany jest o warunkach niniejszego Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Użytkownik Karty Podarunkowej Vissavi, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach firmowych Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.vissavi.pl oraz w sklepach Wydawcy. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej Vissavi oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

 • Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.vissavi.pl oraz w sklepach Wydawcy.

 • Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego . Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej www.vissavi.pl

 • Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych Vissavi wydanych do dnia zmiany Regulaminu.asdas
asdas
asdas