REGULAMIN

KART PODARUNKOWYCH VISSAVI

sklepy stacjonarne

I. Regulamin programu

 Dysponentem Kart podarunkowych, jest firma Vissavi sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,

przy

ul. Technologicznej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy

w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

0000052966, NIP: 813-32-44-202zwana dalej „Wydawcą”.

 Niniejszy Regulamin stanowi podstawowe działania Kart podarunkowych oraz określa

prawa

i obowiązki Odbiorcy Kart, zwanego w dalszej części „Nabywcą”.

 Treść Regulaminu oraz każda zmiana Regulaminu jest udostępniana w siedzibie

Organizatora Programu oraz na stronie internetowej www.vissavi.pl.

 Karty udostępnione są do sprzedaży w sklepach firmowych Vissavi na terenie całej Polski.

 Lista sklepów firmowych, w których prowadzona jest dystrybucja Kart:

Bielsko-Biała GALERIA SFERA, ul. Mostowa 5

Katowice GALERIA KATOWICKA, ul. 3go Maja 30

Kraków BONARKA, ul. Kamieńskiego 11

Kraków GALERIA BRONOWICE, ul. Stawowa 61

Lublin OLIMP, ul. Spółdzielczości Pracy 30

Poznań POZNAŃ CITY CENTER, ul. Matyi 2

Rzeszów MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1

Rzeszów PLAZA, ul. Rejtana 65

Rzeszów GRAFFICA, ul. Lisa-Kuli 19

Rzeszów GALERIA RZESZÓW, ul. Piłsudskiego 44

Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA, ul. Światowida 17

Warszawa GALERIA REDUTA, Al. Jerozolimskie 148

Wrocław MAGNOLIA PARK, ul. Legnicka 58

Wrocław SKY TOWER ul. Powstańców Śląskich 73

Zielona Góra METEOR, ul. Kasprowicza 2

II. Warunki ogólne

 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej Vissavi,

zwanej dalej „Kartą”

 Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej

początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Vissavi, zobowiązuje się do

przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji w sklepach firmowych

Wydawcy. Przekazanie Nabywcy Karty może być dokonane wyłącznie w sklepach firmowych

Wydawcy. Otrzymanie Kart podarunkowych Vissavi nie może nastąpić w zamian za środki

pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty.

 W przypadku skorzystania przez klienta z przyznanego przez Wydawcę uprawnienia do

zwrotu pełnowartościowego produktu zakupionego w Sklepie, Wydawca, po spełnieniu przez

Nabywcę, warunków, od których uzależnione jest to uprawnienie, przekaże Nabywcy Kartę

(lub Karty) Podarunkową Vissavi o wartości nominalnej równej cenie po jakiej zwracany

produkt został zakupiony.

 Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej Vissavi otrzymywanej w zamian za

środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż

2 500 zł. Wartość nominalna Karty otrzymywanej lub doładowywanej w wyniku realizacji

uprawnienia do zwrotu pełnowartościowego produktu zakupionego w sklepie firmowym

Vissavi uzależniona będzie od ceny po jakiej produkt ten został zakupiony.

 Karta Podarunkowa Vissavi nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w

części. Dotyczy to także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty

Podarunkowej Vissavi po jej przekazaniu Nabywcy.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Vissavi

 Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty nieuszkodzone, z nieprzekroczonym

terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej

sfałszowaniem, aktywne.

 Realizacja Karty Podarunkowej Vissavi polega na nabyciu przez Użytkownika towarów w

sklepach Wydawcy w zamian za płatność dokonaną Kartą.

 Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem towarów, wartość nominalna

Karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane towary. Użytkownikowi nie

przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest

niższa niż aktualna wartość nominalna Karty.

 W sytuacji, gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna

Karty Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką,

kartą płatniczą lub kartą kredytową.

 Użytkownik może posługiwać się Kartą wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do

Karty lub do upływu terminu ważności Karty.

 Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w przypadku:

- upływu terminu jej ważności

- uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych

- braku technicznej możliwości jej realizacji (w szczególności w sytuacji braku możliwości

uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak,

że w wypadku wskazanym w pkt. c Wydawca zrealizuje Kartę niezwłocznie po ustaniu

przeszkody wskazanej w tym punkcie.

- gdy Karta jest nieaktywna lub zablokowana.

IV. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Kart Podarunkowych Vissavi

 Aktywacja Karty Podarunkowej Vissavi następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez

Wydawcę

 Karta jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty wydania Nabywcy

Karty przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełnienia wartości

nominalnej Karty, okres ważności i aktywności Karty ulega przedłużeniu i wynosi 12

miesięcy od dnia jej uzupełnienia.

 Wartość nominalna Karty może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie

dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika na rzecz Wydawcy, z

tym zastrzeżeniem, że minimalna jednorazowa wartość nominalna o jaką może zostać

uzupełniona Karta nie może być niższa niż 1 zł, oraz z zastrzeżeniem, że maksymalna

wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 2 500 zł. Uzupełnienia

wartości nominalnej Karty można dokonać bezpośrednio w sklepie.

 Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Podarunkowej Vissavi jest paragon fiskalny.

V. Rozliczenia i reklamacje Kart Podarunkowych Vissavi

 Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej Vissavi otrzymuje od Wydawcy paragon

fiskalny, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty.

 Użytkownik ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności.

Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w sklepie Wydawcy.

 Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty w sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez

Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez

Użytkownika.

 Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w sklepach Wydawcy, w godzinach ich

otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy 35-213 Rzeszów, ul. Technologiczna 46, z

dopiskiem "Karta Podarunkowa - reklamacja".

 Reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

 Karta podarunkowa pozostaje własnością Vissavi sp. z o.o. w związku z czym po jej

wykorzystaniu karta zostaje zwrócona Wydawcy.

VI. Zwrot Towarów

 Klient sklepu firmowego Vissavi ma prawo zwrotu towaru w terminie 7 dni, licząc od dnia

następnego po dniu, w którym zakup został dokonany. Zwrotu dokonać można jedynie w

salonie, w którym został dany towar zakupiony. W przypadku skorzystania przez klienta

Wydawcy z przyznanego mu odrębnie przez Wydawcę uprawnienia do zwrotu

pełnowartościowych, nie noszących śladów użytkowania, posiadających nienaruszone metki,

nierozpakowanych towarów nabytych w sklepach firmowych Wydawcy, zwracane towary

zostaną wymienione na Kartę Podarunkową Vissavi o wartości nominalnej stanowiącej

równowartość ceny uiszczonej przez klienta za zwracany towar.

 Podstawą uznania zwrotu towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu

fiskalnego, potwierdzającego nabycie towaru w sklepie Wystawcy.

 Pełnowartościowe towary nabyte w zamian za bony, talony lub innego rodzaju znaki

legitymacyjne nie mogą zostać wymienione na Kartę Podarunkową Vissavi.

VII. Postanowienia końcowe

 Nabywca przed otrzymaniem Karty Podarunkowej Vissavi poinformowany jest o warunkach

niniejszego Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Karty oświadcza, że zapoznał się z

treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać

jego zapisów. Użytkownik Karty Podarunkowej Vissavi, jest zobowiązany do

poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego

Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w

sklepach firmowych Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki

pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, a także o możliwości zapoznania się z

Regulaminem pod adresem www.vissavi.pl oraz w sklepach Wydawcy. Każdy Użytkownik

nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej Vissavi oświadcza, że zapoznał

się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się

przestrzegać jego zapisów.

 Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną

kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego.

 Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem

www.vissavi.pl oraz w sklepach Wydawcy.

 Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:

zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych

wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty, prawomocny wyrok sądu, decyzja

administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego . Wszelkie

zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu

zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepach Wydawcy oraz na stronie internetowej

www.vissavi.pl

 Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez

podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart

Podarunkowych Vissavi wydanych do dnia zmiany Regulaminu.asdas
asdas
asdas