REGULAMIN

PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO VISSAVI

sklepy stacjonarne

I. Regulamin programu

1. Organizatorem Programu lojalnościowego, zwanego dalej „Programem” jest Vissavi sp. z o.o. z siedzibą

w Rzeszowie, przy ul. Technologicznej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

0000052966, NIP: 813-32-44-202zwana dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawowe działania Programu oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika

Programu, zwanego w dalszej części „Uczestnikiem”.

3. Treść Regulaminu oraz każda zmiana Regulaminu jest udostępniana w siedzibie Organizatora Programu

oraz na stronie internetowej www.vissavi.pl.

4. Program przeznaczony jest dla Klientów sklepów Vissavi.

5. Sklepy firmowe Vissavi biorące udział w Programie lojalnościowym:

Bielsko-Biała GALERIA SFERA, ul. Mostowa 5

Katowice GALERIA KATOWICKA, ul. 3go Maja 30

Kraków BONARKA, ul. Kamieńskiego 11

KrakówGALERIA BRONOWICE, ul. Stawowa 61

LublinOLIMP, ul. Spółdzielczości Pracy 30

Poznań POZNAŃ CITY CENTER, ul. Matyi 2

Rzeszów MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1

Rzeszów PLAZA, ul. Rejtana 65

Rzeszów GRAFFICA, ul. Lisa-Kuli 19

Rzeszów GALERIA RZESZÓW, ul. Piłsudskiego 44

Warszawa GALERIA PÓŁNOCNA, ul. Światowida 17

Warszawa GALERIA REDUTA, Al. Jerozolimskie 148

Wrocław MAGNOLIA PARK, ul. Legnicka 58

Wrocław SKY TOWER ul. Powstańców Śląskich 73

Wrocław WROCLAVIA, ul. Sucha 1

Zielona Góra METEOR, ul. Kasprowicza 2

II. Warunki członkostwa w Programie lojalnościowym

1. Uczestnik bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inna

osobę. Punkty oraz prawa wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być sprzedawane,

przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.

2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest zakup towarów na łączną kwotę 500 zł w sklepach Vissavi,

oraz wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularza zgłoszeniowego wraz

z przekazaniem go sprzedawcy Vissavi. Klient po wypełnianiu formularza zgłoszeniowego otrzymuje

Kartę lojalnościową.

3. Do uczestnictwa w Programie uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat .

III. Uprawnienia Uczestnika

1. Wraz z zarejestrowaniem się w Programie, Uczestnik uzyskuje prawo do korzystania ze wszystkich jego

elementów, w szczególności:

- uczestniczenia w systemie punktowym,

- korzystania ze specjalnych ofert dla Uczestników Programu.

2. Warunkiem koniecznym do korzystania z uprawnień przysługujących Uczestnikowi na podstawie

niniejszego Regulaminu jest posiadanie ważnej karty lojalnościowej, o której mowa w pkt. IV.1

Regulaminu.

3. Warunkiem koniecznym do korzystania z ofert specjalnych przysługujących Uczestnikowi na podstawie

niniejszego Regulaminu jest wpisanie danych osobowych Uczestnika do bazy danych Programu.

Rejestracja danych osobowych trwa do 4 tygodni.

4. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w programie po uprzednim pisemnym

powiadomieniu Organizatora na adres wskazany w punkcie I. 1 niniejszego Regulaminu.

IV. Karta

1. Członkostwo w Programie rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Uczestnika Karty lojalnościowej

(zwanej dalej „Kartą”).

2. Karta jest ważna od dnia jej wydania.

3. Wydane Uczestnikom Karty lojalnościowe pozostają własnością Vissavi sp. z o.o.

4. Karta Vissavi nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

V. System punktowy

1. Uczestnik jest premiowany za dokonywanie zakupów w sieci sklepów firmowych Vissavi. Przy każdej

transakcji z użyciem karty lojalnościowej, saldo karty będzie wzrastało w odpowiedniej proporcji,

uzależnionej od wartości zakupów (patrz pkt 3). Dotyczy to zarówno zakupu artykułów w regularnej cenie,

jak również artykułów przecenionych.

2. Zbieranie punktów jest możliwe tylko wtedy, gdy Uczestnik przy zakupach okaże Kartę.

3. Przedziały procentowe:

– przy jednorazowej wartości paragonu do 200zł na kartę wraca 4% jego wartości,

– przy jednorazowej wartości paragonu do 300zł na kartę wraca 5% jego wartości,

– przy jednorazowej wartości paragonu do 500zł na kartę wraca 7% jego wartości,

– przy jednorazowej wartości paragonu do 800zł na kartę wraca 8% jego wartości,

– przy jednorazowej wartości paragonu do 1000zł na kartę wraca 10% jego wartości,

– przy jednorazowej wartości paragonu powyżej 1000zł na kartę wraca 15% jego wartości.

4. Zebrane przez Uczestnika punkty, przeliczane na złotówki 1:1, będą wykorzystywane w postaci rabatu

kwotowego przy kolejnych zakupach.

5. Uczestnik może zapłacić punktami jednorazowo do 60% wartości paragonu.

6. Rabat kwotowy może być wykorzystany na produkty objęte wyprzedażą jeśli regulamin innej promocji

organizowanej przez Organizatora nie stanowi inaczej.

7. Warunkiem uprawniającym do skorzystania z rabatu kwotowego, jest okazanie sprzedawcy przed

wystawieniem paragonu, karty lojalnościowej z odpowiednią ilością punktów.

8. Punkty wykorzystane, nie podlegają zwrotowi.

9. Punkty z kart lojalnościowych Vissavi nie łączą się.

10.Punkty zachowują ważność przez okres 6 miesięcy od dnia dodania ich do Salda Punktowego.

11. Informację o ilości zebranych punktów będzie można uzyskać od sprzedawcy podczas wizyty

w sklepie firmowym.

VI. Dane członkowskie, ochrona danych i prywatność Uczestnika Programu.

1. Wszelkie dane dotyczące członkostwa oraz informacje przedstawione przez Uczestnika traktowane będą

przez Organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

2. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik:

- wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Vissavi,

- akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,

- potwierdza autentyczność zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych.

3. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie

i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora, oraz jego

partnerów współpracujących przy organizacji Programu lojalnościowego Vissavi. Dane osobowe będą

przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na

otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji droga elektroniczna (na adres poczty elektronicznej

lub sms-em). Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Ustawa oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o

świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

4. Każdy Uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby,

a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

VII. Inne postanowienia

1. Nieważność któregokolwiek z postanowień nie wyklucza stosowania pozostałych postanowień. W miejsce

nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom

i efektom funkcjonowania niniejszych postanowień Regulaminu.

2. Niniejsze postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają ustawowych praw Uczestnika.

VIII. Zmiany regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1styczeń 2015r.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu w szczególnie

uzasadnionych wypadkach, m.in.:

- w celu dostosowania ich do powszechnie obowiązujących przepisów prawa

- w celu wyeliminowania ewentualnych postanowień, mogących naruszać interesy Uczestnika,

- w związku z rozszerzeniem oferty Programu lojalnościowego Vissavi,

- w związku z istotną zmiana profilu działalności gospodarczej Organizatora.

3. Treść zmienionego Regulaminu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.vissavi.pl oraz jest

udostępniana w siedzibie Organizatora.

4. Każda zmiana obowiązywać będzie nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jej

umieszczenia na wskazanej stronie internetowej.

5. W razie, gdy którykolwiek Uczestnik nie zaakceptuje treści nowego/zmienionego Regulaminu,

obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora

IX. Polityka Prywatności

1. Administratorem udostępnionych Danych Osobowych jest Vissavi sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

35-103, ul. Hanasiewicza 10. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi programu lojalnościowego

oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest także warunkiem korzystania z oferty rabatowej

programu lojalnościowego. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie będą

przekazywane innym podmiotom.

3. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub

innych praw przyznanych na mocy RODO.

4. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy: biuro@vissavi.pl.