REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  VISSAVI

www.vissavi.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Vissavi dostępny pod adresem internetowym vissavi.pl prowadzony jest przez firmę Vissavi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Technologicznej  46 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052966, Regon 691563191, NIP 8133244202 o kapitale zakładowym 50000 zł opłaconym w całości Adres korespondencyjny sklepu : Vissavi sklep internetowy 35-213 Rzeszów ul. Technologiczna 46.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego pod adresem: vissavi.pl prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy serwisu internetowego pod adresem: vissavi.pl  określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
   

II. DEFINICJE

 

       1.      Sklep internetowy – sklep internetowy Vissavi Sprzedawcy dostępny pod adresem: vissavi.pl 

       2.      Serwis – strona www pod adresem: vissavi.pl obejmująca wszystkie podstrony, treści, formy graficzne, obrazy, moduły, aplikacje, usługi i funkcjonalności dostępne pod ww. adresem internetowym,  

       3.      Sprzedawca/Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy, którym jest Vissavi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Technologicznej 46 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052966, Regon 691563191

       4.      Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które się do niego odwołują,

       5.      Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późń. zm.),

       6.      Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu internetowego,

       7.      Konsument - osoba fizyczna, nabywająca Produkt w celach bezpośrednio nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,

       8.      Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu internetowego,

       9.      Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz online, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać wszystkie wymagane dane   Użytkownika, w tym Login i hasło,

      10.   Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz online, umożliwiający złożenie Zamówienia,

      11.   Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

      12.   Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą,

      13.   Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;

      14.   Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

      15.   Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu internetowego .

      16.   Dowód zakupu - paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT,

      17.   Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Użytkownika,

      18.   Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

 

 III. WYMAGANIA TECHNICZNE
 

 1. Do korzystania z usług Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików "cookies": Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
 2. Więcej o plikach „cookies”  oraz zasadach ochrony tego typu danych w Polityce prywatności.

 

IV. REJESTRACJA
 

 1. Rejestracji konta Kupującego w Serwisie może dokonać jedynie osoba fizyczna o pełnej zdolności czynności prawnych. Osoba dokonująca rejestracji może działać we własnym imieniu lub w imieniu odrębnej jednostki organizacyjnej/osoby prawnej na podstawie stosownego upoważnienia.
 2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji, a następnie potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku, zawartego w treści wiadomości e-mail przesłanej do Użytkownika.
 3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
 4. Usługodawca może usunąć Konto w przypadku, gdy:

       a)      zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,

       b)      spełnia warunki wymagane do korzystania z Serwisu określone w Regulaminie.

       c)      Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;

       d)      Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Usługodawcę w Regulaminie;

 

V. ZAMÓWIENIA 

 

 1. Sklep internetowy prowadzi działalność handlową na terytorium całej Polski.
 2. Za pomocą Formularza zamówienia można składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem innych środków (poczta elektroniczna, telefon) będą przyjmowane w godzinach pracy Sklepu internetowego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
 3. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać poprzez:

       a) Formularz zamówienia,

       b) Pocztę elektroniczną e-mail, [email protected]

       c) Telefon  +48 604 753 613

 

         Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą    elektroniczną – e-mail lub telefonicznie.

 

 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte w Sklepie internetowym przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki Produktu. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentom.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do możliwości realizacji zamówienia. 
 4. Średni czas realizacji Zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 3 dni
 5. Informacje znajdujące się w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
 7. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
 8. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktów w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić  zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 10. dla Zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie internetowym – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu Zamówienia,
 11. dla Zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego Zamówienia,
 12. dla Zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu Zamówienia.

 

VI. PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
 3. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:

       a)    płatność za pobraniem

       b)    płatność przelewem na konto Sprzedającego

              dane do przelewu : Vissavi sp. z o.o

                                        ul.Technologiczna 46 

                                         35-213 Rzeszów

        nr rachunku bankowego : 27 1050 1562 1000 0090 7106 1668

        swift : INGBPLPW

        c)      płatność internetowa za pomocą systemu płatności Imoje.

         

        przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 1. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia realizowane są według cen obowiązujących w chwili ich złożenia.

VII. DOSTAWA

 

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

       a)    dostarczenie Produktu na adres podany przez Kupującego w Zamówieniu przez firmę kurierską DPD

       b)    odbiór w Paczkomatach Inpost.

       Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

       Koszty dostawy wynoszą odpowiednio :

       a)    20 zł w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem kurierem DPD

       b)    16 zł w przypadku wyboru przesyłki DPD przy wpłacie na konto/Imoje

       c)    17 zł w przypadku odbioru w Paczkomacie Inpost przy wpłacie na konto/Imoje/

       d)    0 zł w przypadku zakupów powyżej 500 zł

        Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 1. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący.
 2. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
 3. Kupujący po otrzymaniu Produktu powinien sprawdzić czy jest zgodny z umową oraz czy nie jest uszkodzony.
 4. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

                             
VIII. REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta   (Dz. U. z 2014 poz. 827. z 2015r. poz 1824).
 2. Reklamacji Produktu dokonuje się poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową oraz jego odesłanie do Sprzedawcy.
 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 od dnia jej złożenia.
 5. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela według własnego uznania:

       a)     drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej,

       b)     telefonicznie

       c)     pisemnie na adres Kupującego

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu.
 2. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 3. W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy.
 4. Produkt zakupiony przez Kupującego ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Jeżeli jest to możliwe, Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Koszt zwrotu Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
 5. Kupujący jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od daty dostarczenia Produktu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Kupującego przez Sprzedawcę. Należność zostanie zwrócona  przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 8. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 9. Kupujący przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu może skorzystać z wzoru udostępnionego w Serwisie Sprzedawcy (Załącznik nr 1).

 

 X. ZMIANY REGULAMINU

Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z oferty Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych.
 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres [email protected]