INFORMACJA O OPAKOWANIACH I ODPADACH OPAKOWANIOWYCH

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, informujemy Klientów o opakowaniach stosowanych przy sprzedaży wysyłkowej, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi z nich powstającymi:

  1. Opakowania stosowane w naszym sklepie obejmują papier, tekturę oraz tworzywo sztuczne.
  2. Zużyte opakowania po oferowanych produktach należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę.
  3. Informacje o harmonogramie odbioru odpadów, lokalizacji PSZOK oraz godzinach przyjmowania odpadów znajdują się m.in. na stronach urzędów gmin i miast lub firm odbierających odpady.
  4. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po oferowanych produktach w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
  5. Odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
  6. Odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
  7. Odpady opakowaniowe powstałe w ramach prowadzenia działalności gospodarczej powinny być klasyfikowane jako odpady inne niż komunalne zaliczane wg katalogu odpadów do podgrupy 15 01 - Odpady opakowaniowe. Odpady tego typu należy gromadzić oddzielenie od odpadów komunalnych i przekazywać uprawnionym podmiotom za pośrednictwem karty przekazania odpadów.
  8. Na stosowanych opakowaniach mogą znajdować się następujące rodzaje oznaczeń:

 Opakowanie nadające się do recyklingu

Opakowanie z papieru i tektury nadające się do recyklingu

Opakowanie z tworzywa sztucznego nadające się do recyklingu