ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy sprzętu związanego z doposażeniem studia fotograficznego

wtorek, 28th lipiec 2020

VISSAVI Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty dostawę sprzętu związanego z doposażeniem studia fotograficznego  w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 6
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań