ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium

środa, 15th lipiec 2020

VISSAVI Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dostawę maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań