ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

środa, 11th marzec 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. opracowania strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki VISSAVI
VISSAVI Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na opracowanie strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki VISSAVI w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie opracowania strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki – Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Pytania i odpowiedzi