ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 24th luty 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. przeprowadzenia audytu e-commerce sklepu internetowego wraz z przeprojektowaniem strony internetowej ze sklepem internetowym

VISSAVI Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu e-commerce sklepu internetowego wraz z przeprojektowaniem strony internetowej ze sklepem internetowym w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe
– Formularz ofertowy – załącznik nr 1
– Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2
– Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzenia audytu e-commerce oraz projektowania strony internetowej ze sklepem internetowym – Załącznik nr 3
– Metodologia realizacji usługi – załącznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4