ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/1.4/20

dotyczące dostawy „Plotera (1 szt.)”, „Drukarki etykiet i wszywek pielęgnacyjnych z nawijarką (1 szt.)” oraz „Kolektorów z inwentaryzatorem (3 szt.)”

VISSAVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Technologiczna 46, 35-312 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci:

             Plotera (1 szt.)

             Drukarki etykiet i wszywek pielęgnacyjnych z nawijarką (1 szt.)

             Kolektorów z inwentaryzatorem (3 szt.)

w ramach projektu pn. „ Wzmocnienie konkurencyjności firmy VISSAVI dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0032/19.

 

Załączniki:

1.      Zapytanie ofertowe

2.      Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

3.     Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2,