REGULAMIN

KART PODARUNKOWYCH VISSAVI

sklepy stacjonarne

I. Regulamin programu

1. Dysponentem Kart podarunkowych, jest firma Vissavi sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy

ul. Hanasiewicza 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Rzeszowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

0000052966, NIP: 813-32-44-202, zwana dalej „Wydawcą”.

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawowe działania Kart podarunkowych oraz określa prawa

i obowiązki Odbiorcy Kart, zwanego w dalszej części „Nabywcą”.

3. Treść Regulaminu oraz każda zmiana Regulaminu jest udostępniana w siedzibie Organizatora

Programu oraz na stronie internetowej www.vissavi.pl.

4. Karty udostępnione są do sprzedaży w sklepach firmowych Vissavi na terenie całej Polski.

5. Lista sklepów firmowych, w których prowadzona jest dystrybucja Kart:

Katowice GALERIA KATOWICKA, ul. 3go Maja 30

Kraków BONARKA, ul. Kamieńskiego 11

Kraków GALERIA BRONOWICE, ul. Stawowa 61

Lublin OLIMP, ul. Spółdzielczości Pracy 30

Łomianki AUCHAN-ŁOMIANKI, ul. Brukowa 25

Poznań POZNAŃ CITY CENTER, ul. Matyi 2

Rzeszów MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1

Rzeszów PLAZA, ul. Rejtana 65

Rzeszów GRAFFICA, ul. Lisa-Kuli 19

Rzeszów GALERIA RZESZÓW, ul. Piłsudskiego 44

Stalowa Wola CENTRUM HANDLOWE, ul. Niezłomnych 70

Stojadła C.H. PARTNER, ul. Warszawska 63A

Wrocław Galeria SKY TOWER ul. Powstańców Śląskich 73

Zielona Góra METEOR, ul. Kasprowicza 2

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej Vissavi, zwanej dalej

„Kartą”

2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej

wartości nominalnej Karty Podarunkowej Vissavi, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do

przyjmowania jej do realizacji w sklepach firmowych Wydawcy. Przekazanie Nabywcy Karty może

być dokonane wyłącznie w sklepach firmowych Wydawcy. Otrzymanie Kart podarunkowych Vissavi

nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty.

3. W przypadku skorzystania przez klienta z przyznanego przez Wydawcę uprawnienia do zwrotu

pełnowartościowego produktu zakupionego w Sklepie, Wydawca, po spełnieniu przez Nabywcę,

warunków, od których uzależnione jest to uprawnienie, przekaże Nabywcy Kartę (lub Karty)

Podarunkową Vissavi o wartości nominalnej równej cenie po jakiej zwracany produkt został zakupiony.

4. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej Vissavi otrzymywanej w zamian za środki

pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż 2 500 zł. Wartość

nominalna Karty otrzymywanej lub doładowywanej w wyniku realizacji uprawnienia do zwrotu

pełnowartościowego produktu zakupionego w sklepie firmowym Vissavi uzależniona będzie od ceny

po jakiej produkt ten został zakupiony.

5. Karta Podarunkowa Vissavi nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Dotyczy

to także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Podarunkowej

Vissavi po jej przekazaniu Nabywcy.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Vissavi

1. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem

ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem, aktywne.

2. Realizacja Karty Podarunkowej Vissavi polega na nabyciu przez Użytkownika towarów w sklepach

Wydawcy w zamian za płatność dokonaną Kartą.

3. Przy realizacji Karty Podarunkowej, w związku z nabyciem towarów, wartość nominalna Karty ulegnie

obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane towary. Użytkownikowi nie przysługuje prawo

otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru jest niższa niż aktualna wartość

nominalna Karty.

4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty

Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub

kartą kredytową.

5. Użytkownik może posługiwać się Kartą wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty lub

do upływu terminu ważności Karty.

6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty w przypadku:

- upływu terminu jej ważności

- uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych

- braku technicznej możliwości jej realizacji (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania

połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku

wskazanym w pkt. c Wydawca zrealizuje Kartę niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym

punkcie.

- gdy Karta jest nieaktywna lub zablokowana.

IV. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Kart Podarunkowych Vissavi

1. Aktywacja Karty Podarunkowej Vissavi następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę

2. Karta jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty wydania Nabywcy Karty przez

Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełnienia wartości nominalnej Karty, okres

ważności i aktywności Karty ulega przedłużeniu i wynosi 12 miesięcy od dnia jej uzupełnienia.

3. Wartość nominalna Karty może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych

środków pieniężnych przekazanych przez Użytkownika na rzecz Wydawcy, z tym zastrzeżeniem, że

minimalna jednorazowa wartość nominalna o jaką może zostać uzupełniona Karta nie może być niższa

niż 1 zł, oraz z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może

przekroczyć 2 500 zł. Uzupełnienia wartości nominalnej Karty można dokonać bezpośrednio w sklepie.

4. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Podarunkowej Vissavi jest paragon fiskalny.

V. Rozliczenia i reklamacje Kart Podarunkowych Vissavi

1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej Vissavi otrzymuje od Wydawcy paragon fiskalny,

potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty.

2. Użytkownik ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności. Sprawdzenie

wartości może być dokonane bezpośrednio w sklepie Wydawcy.

3. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty w sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez

Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

4. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w sklepach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia lub

listownie na adres biura Wydawcy 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10, z dopiskiem "Karta

Podarunkowa - reklamacja".

5. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

6. Karta podarunkowa pozostaje własnością Vissavi sp. z o.o. w związku z czym po jej wykorzystaniu

karta zostaje zwrócona Wydawcy.

VI. Zwrot Towarów

1. Klient sklepu firmowego Vissavi ma prawo zwrotu towaru w terminie 7 dni, licząc od dnia następnego

po dniu, w którym zakup został dokonany. Zwrotu dokonać można jedynie w salonie, w którym został

dany towar zakupiony. W przypadku skorzystania przez klienta Wydawcy z przyznanego mu odrębnie

przez Wydawcę uprawnienia do zwrotu pełnowartościowych, nie noszących śladów użytkowania,

posiadających nienaruszone metki, nierozpakowanych towarów nabytych w sklepach firmowych

Wydawcy, zwracane towary zostaną wymienione na Kartę Podarunkową Vissavi o wartości nominalnej

stanowiącej równowartość ceny uiszczonej przez klienta za zwracany towar.

2. Podstawą uznania zwrotu towaru jest przedstawienie przez Użytkownika paragonu fiskalnego,

potwierdzającego nabycie towaru w sklepie Wystawcy.

3. Pełnowartościowe towary nabyte w zamian za bony, talony lub innego rodzaju znaki legitymacyjne nie

mogą zostać wymienione na Kartę Podarunkową Vissavi.

VII. Postanowienia końcowe

1. Nabywca przed otrzymaniem Karty Podarunkowej Vissavi poinformowany jest o warunkach

niniejszego Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Karty oświadcza, że zapoznał się z treścią

niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

Użytkownik Karty Podarunkowej Vissavi, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego

użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że:

Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach firmowych Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi

ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, a także o możliwości

zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.vissavi.pl oraz w sklepach Wydawcy. Każdy

Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej Vissavi oświadcza, że

zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się

przestrzegać jego zapisów.

2. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą

płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.vissavi.pl

oraz w sklepach Wydawcy.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana

przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających

zmianę zasad funkcjonowania Karty, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa

w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego . Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich

wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepach

Wydawcy oraz na stronie internetowej www.vissavi.pl

6. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania

przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych Vissavi

wydanych do dnia zmiany Regulaminu.