ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

piątek, 20th marzec 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. dostawy maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium
VISSAVI Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dostawę maszyn związanych z doposażeniem wzorcowni i laboratorium w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VISSAVI DZIĘKI WDROŻENIU STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy – załącznik nr 1
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe nr 3

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań